ယုပန္းၿမိဳင္ကုမၺဏီ မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

 • ျမက္ခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
 • သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းစုိက္ေပးျခင္း
 • သစ္ပင္ႀကီး / ငယ္မ်ား ပုံေဖာ္ညွပ္ေပးျခင္း
 • ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း
 • ေရတံခြန္ႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းငယ္မ်ား
 • ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ နံရံကပ္ေပးျခင္း
 • ရာသီပန္းအလွ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း
 • မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္ ့သီးပင္၊စားပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေရာင္းခ်ျခင္း
 • ျမန္မာမႈအလွ ဖန္တီးျပင္ဆင္ျခင္း
 • ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း
 • အဆင့္ျမင့္ ေခတ္မီစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားအား ျပဳျပင္ပံုေဖာ္ေပးျခင္း
 • ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း
 • ပံုထုတ္ျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ေပးျခင္း

စသည့္ုလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါသည္။

Design and Estimate

Design and Estimate
Design and Estimate
Design and Estimate
Design and Estimate
Design and Estimate
Design and Estimate

Hard and Soft Landscaping ( all types)

Hard and Soft Landscaping
Hard and Soft Landscaping
Hard and Soft Landscaping
Hard and Soft Landscaping
Hard and Soft Landscaping
Hard and Soft Landscaping

Lawns ( all types )

Lawns
Lawns
Lawns
Lawns
Lawns

Rock and Pebble Designs

Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs
Rock and Pebble Designs

Rock Garden

Rock Gardening Low Maintenance
Rock Gardening Low Maintenance
Rock Gardening Low Maintenance
Rock Gardening Low Maintenance
Rock Gardening Low Maintenance
Rock Gardening Low Maintenance
Rock Gardening Low Maintenance
Rock Gardening Low Maintenance
Rock Gardening Low Maintenance

Water Fall

Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall
Water Fall

Water Streams

Water Streams
Water Streams
Water Streams
Water Streams
Water Streams

maintenance services

Maintenance Services
Maintenance Services